top of page
K-SUM-01.png

PVC trim and PVC stair nose

Curved PVC trim

Square PVC trim

10 มม.jpg

คิ้วพีวีซีแบบเหลี่ยม
ความยาว 2.0 เมตร

PVC stair nose

45 มม.jpg

จมูกบันไดพีวีซี
ความยาว 2.0 เมตร

bottom of page